Nigdemiz.com
buy Instagram followers

İHALE İLANI MERKEZİ KURU HAVA VE DEZENFEKSİYONLU VAKUM SİSTEMİ İLE FOTOĞRAFÇILIK MALZEMELERİ

  • 26 Haziran 2020
  • 32 kez görüntülendi.
İHALE İLANI MERKEZİ KURU HAVA VE DEZENFEKSİYONLU VAKUM SİSTEMİ İLE FOTOĞRAFÇILIK MALZEMELERİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Merkezi Kuru Hava ve Dezenfeksiyonlu Vakum Sistemi ile Fotoğrafçılık Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/321565
1-İdarenin
a) Adresi : BOR YOLU ÜZERI 7.KM. ORGANIZE SANAYI BÖLGESI KARSISI MERKEZ KAMPÜS NİĞDE MERKEZ/NİĞDE
b) Telefon ve faks numarası : 3882252633-53 – 3882252627
c) Elektronik Posta Adresi : imidihale@ohu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Grupta Toplam 14 Kalem Merkezi Kuru Hava ve Dezenfeksiyonlu Vakum Sistemi ile Fotoğrafçılık Malzemeleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 1. grup Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü Diş Hekimliği Fakültesi ve 2. grup ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü İletişim Fakültesine
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip ihale kapsamında alınan malzemeler yüklenici tarafından 1. grup için en geç 90 takvim günü içinde ilgili birime (Diş Hekimliği Fakültesi) ve 2. grup için en geç 60 takvim günü içinde ilgili birime ( İletişim Fakültesi) teslim edilip kurulumu yapılacaktır. Malzemeler teslim edildikten sonra yüklenici ile malzemeleri teslim alan personel tarafından imzalanan teslim tutanağı en geç 24 saat içerisinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 23.07.2020 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1- İstekli adına düzenlenmiş Sanayi Sicil Belgesi
2- İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş Kapasite Raporu,
3-Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yetelik Belgesi,
4- İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mallara ilişkin Yerli Malı Belgesi,
İsteklinin, yetkili satıcı veya yetkili temsilci olması durumunda
1-Yurt içinde üretimi yapılan malzemeler için, üretici firma tarafından istekli adına düzenlenmiş yetkili satıcı ya da yetkili temsilci belgesi,
2- Yurt dışından temin edilecek malzemeler için;
2.1.Üretici firma veya distribütör firma tarafından istekli adına düzenlenmiş yetkili satıcı ya da yetkili temsilci belgesi,
2.2. Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesinden kendi durumuna uygun olanı
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
1. grup için
T.C. Sağlık Bakanlığının 80981279-809.99 sayılı Tıbbi cihazlar alımları konulu genelgesinde yayınlandığı üzere tıbbi cihazlara satış sonrası hizmeti sunacak kuruluşlardan “TS 12426Yetkili Servisler — Tıbbi Cihazlar İçin Kurallar” standardına veya ” TS 13703 – Özel Servisler —Tıbbi Cihazlar İçin Kurallar” standardına göre hizmet alınacak cihaz için hizmet yeterlilik belgesine sahip olma şartı istenmektedir. Bu nedenle teklif edilen marka ya ait ithalatçı firmanın TS-13703 yeterlilik belgesi ihale dosyası ile beraber teklif edilecektir.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklifleri kapsamında tedarik edilecek mallara ilişkin teknik özelliklerini de içerir katalog, broşür, fotoğraf veya resim sunacaklardır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1. Grup (Diş Hekimliği Fakültesi) için Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü Merkezi Kuru Hava ve Dezenfeksiyonlu Vakum Sistem ve Makine-Teçhizat Malzemeleri Satımı,
2. Grup (İletişim Fakültesi) için Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü Fotoğrafçılık Malzemeleri, Makine-Teçhizat Malzemeleri Satımı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
BASIN NO: 328

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

iscehisar escort Gorele escort Eceabat escort Kula escort Germencik escort Of escort Haliliye escort Golkoy escort Espiye escort Fatsa escort Buca escort Bingol escort Emirdag escort Bilecik mutlu son
iscehisar escort Gorele escort Eceabat escort Kula escort Germencik escort Of escort Haliliye escort Golkoy escort Espiye escort Fatsa escort Buca escort Bingol escort Emirdag escort Bilecik mutlu son
error: Korunuyor!