İLAÇLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR - Nigdemiz.com - Nigdemiz.com

İLAÇLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

  • 31 Ekim 2017
  • 303 kez görüntülendi.
İLAÇLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

NİĞDE BELEDİYESİ

Malzemeli Vektör Mücadelesi ve İlaçlama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/539859

1-İdarenin

a) Adresi : Y.K.B.MAH. ADLIYE SOKAK NU:1 51100 NİĞDE MERKEZ/NİĞDE
b) Telefon ve faks numarası : 3882323550-139 – 3882323568
c) Elektronik Posta Adresi : destek.hizmet@nigde.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 21 Ay Süreyle Malzemeli İlaçlama, Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Niğde Belediyesi Merkez mücavir alan sınırları dahilindeki tüm alanlar
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 30.09.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Y.K.B. Mah. Adliye Sk. No:1
b) Tarihi ve saati : 23.11.2017 – 10:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1.3.İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 27/01/2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğine ( BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ) göre İl Sağlık Müdürlüklerinden alınmış “ Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi ”ni ( (1. Ana Grup (Dezenfektanlar ve Genel Biyosidal Ürünler ) kapsayan  İlaçlama İzin ve Yeterlilik Belgesi ) vereceklerdir.
İhale kapsamındaki ürünler 100 lt nin üzerinde olduğu için Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’ne  (Madde 6) ve 508 sayılı Gayrisıhhi Müesseseler Yönetmeliğine göre 2. Sınıf  Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı’na yüklenici firma sahip olmalıdır ve ihale dosyasında sunmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
A)  2015 model ve üzeri en az 2400 cc hacminde motoru olan, dizel, klimalı, kamyonet tipi çift kabin pick up (2 adet)

B) 2015 model ve üzeri tek kabin en az 2400 cc hacminde açık kasa kamyonet. ( 2 adet)

C) Araç üzeri Mist-Blower cihazı (en az 19 hp gücünde çift silindir hava soğutmalı ve 4 zamanlı olmalıdır.,Vortical tip meme sistemi kaidesi ile birlikte 340 derece yatay, 210 derece dikey olarak ayarlanabilir olmalıdır, kendinden holderli, ULV ve mistblower seçeneği olmalıdır. Yakıt Dahil. (1 adet)

D)En az 18 Hp gücünde 2 veya 4 başlıklı ULV cihazı, vortical tip meme sistemi kaidesi ile birlikte 360  derece yatay ve dikey olarak ayarlanabilir olmalıdır.  (2 adet)

E) Karasinek monitörü için kullanılacak tuzak ve/veya fenomen tuzağı. (300 adet)

F) Sırt pompası. (4 Adet)

G) Motorlu pülverizatör. (2 adet) 

Makine ve Ekipmanın Yüklenicinin Kendi Malı Olması Şartı Aranmamaktadır.

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
TS 8358 ve TS 13227 Hizmet Yeterlilik Belgesi verilecektir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Her Türlü Vektör Mücadelesi veya  İlaçlama Hizmet Alımı

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetleri Müdürlüğüadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Niğde Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


Basın No: 569


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Korunuyor!