LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR - Nigdemiz.com - Nigdemiz.com

LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR

  • 17 Ekim 2018
  • 69 kez görüntülendi.
LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR

LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR
NİĞDE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KİT KARŞILIĞI HEMOGLOBİN VARYANTLARI ANALİZÖR SİSTEMİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/518192
1-İdarenin
a) Adresi : YENİCE MAHALLESİ SÜLEYMAN FETİ CADDESİ ARAPDEDE SOKAK 51200 NİĞDE MERKEZ/NİĞDE
b) Telefon ve faks numarası : 3882323500 – 3882323503
c) Elektronik Posta Adresi : nigde@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceği internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 6500 ADET HEMOGLOBİN ZİNCİR ELEKTROFOREZİ HPLC
İLE KİT KARŞILIĞI TEMİN EDİLECEK HEMOGLOBİN VARYANTLARI ANALİZÖR SİSTEMİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : NİĞDE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 409(dört yüz dokuz) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : NİĞDE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 02.11.2018 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1- İHALE KONUSU MALA İLİŞKİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 2018/13 SAYILI GENELGE 1.15 MADDESİNE İSTİNADEN T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA (TİTUBB) KAYIT VEYA ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ (ÜTS)’E KAYDI ZORUNLUDUR. ADAY VEYA İSTEKLİNİN TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN İMALATÇI VEYA İTHALATÇISI (TEDARİKÇİ FİRMA) OLMADIĞI DURUMLARDA, ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYİ OLDUĞUNA DAİR TİTUBB KAYDI VEYA Ü.T.S KAYDI TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULMALIDIR.
2- TEKLİF VEREN FİRMALAR ŞARTNAME MADDELERİNE AYRI AYRI VE TÜRKÇE OLARAK ŞARTNAMEDEKİ SIRAYA GÖRE CEVAP VERECEKLERDİR.(ŞARTNAMEYE UYGUNLUK BELGESİ)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı NİĞDE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar NİĞDE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


BASIN NO:559


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Korunuyor!