Nigdemiz.com
buy Instagram followers

MUHTELİF PROJE ÇALIŞMALARI DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

  • 11 Mart 2020
  • 507 kez görüntülendi.
MUHTELİF PROJE ÇALIŞMALARI DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

MUHTELİF PROJE ÇALIŞMALARI
DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ NİĞDE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif Proje Çalışmaları Danışmanlık Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2020/133183
1-İdarenin
a) Adı : TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
NİĞDE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Şahinali mahallesi Emin Erişingil CAD. Kat:1 No :23/d 51100
NİĞDE MERKEZ/NİĞDE
c) Telefon ve faks numarası : 3882320900 – 3882333115
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve
e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Muhtelif Proje Çalışmaları Danışmanlık Hizmet Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :1. Biyolojik Çeşitlilik Çalışmalarının Denetimi ve
Desteklenmesi Projesi
2. Doğa Turizmi Uygulaması Mobil Yazılım Geliştirme Projesi
3. Yaban Hayatının Korunması, Geliştirilmesi ve Sürdürü
lebilir Kullanımı Projesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulu
nan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü Niğde Şube
Müdürlüğü Şahinali Mahallesi Emin Erişingil Caddesi 23/D
Kat/1 – MERKEZ / NİĞDE
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 8(sekiz) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe
başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.03.2020 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres) : Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü Niğde Şube
Müdürlüğü
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkındaki 5531 Sayılı Kanunun 4’üncü ve 5’inci maddelerinde belirtilen mesleki konularda yapılacak hizmet alımı ihalelerine katılacak serbest ormancılık/orman ürünleri/büro veya şirketlerinden ihaleye katılım öncesinde mesleki faaliyetlerini sürdürdüklerine dair ihale konusu işler için Orman Mühendisleri Odasından alacakları “Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgelerinin” ihaleyi kazanan yüklenicilerden de ihale sözleşmesini imzalamadan önce sahiplerinin ve ortaklarının her birisi için, Orman Mühendisleri Odasından ihale konusu iş için alınmış 5531 sayılı kanundaki mesleki faaliyetler konularına ait ihaleli işler için düzenlenen “Meslek Mensupluğu Oda Kayıt Belgelerinin” sunulması mecburidir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
5531 sayılı kanunun 4. ve 5. maddesi kapsamındaki her türlü Orman Mühendisliği konularında yapılmış olan işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,78
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
BASIN NO: 207

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Korunuyor!