Nigdemiz.com
buy Instagram followers

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİGAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ                                                                İHALE İLANI

 • 04 Eylül 2019
 • 983 kez görüntülendi.
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİGAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ                                                                İHALE İLANI

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ

                                                                İHALE İLANI

Madde 1) Üniversitemiz Merkez Yerleşke Çarşı Binasında bulunan aşağıda nosu, cinsi, m2 si, tahmini bedeli, geçici teminat tutarı yazılı gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulüyle 3 (üç) yıl süreyle kiraya verilecektir.

Sıra No Cinsi M2 Tahmini Bedeli (Yıllık) Geçici Teminat (%30) İhale Tarihi İhale Saati
5 Nolu İşyeri Kafeterya 250 192,900,00 TL 57.870,00 TL 17.09.2019 11.00
7 Nolu İşyeri Fotoğrafçı 39 10.030,80 TL 3.009,24 TL 17.09.2019 13.30
8 Nolu İşyeri Telefon Hizmetleri (Telefon Satışı, Tamiri vs.) 31 7.973,20 TL 2.391,96 TL 17.09.2019 14.30

 

Madde 2) Gayrimenkullerin kiralama ihalesi 17/09/2019 tarihinde ve yukarıdaki tabloda belirtilen saatlerde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkezi Yerleşke Rektörlük Binası, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı toplantı salonunda teşekkül edecek İhale Komisyonu huzurunda Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı yapılacaktır.

Madde 3) İhaleye katılmak isteyenler; 17/09/2019 Salı günü ihale saatine kadar aşağıda yazılı belgeleri, % 30 geçici teminat ve şartname bedelini (Şartname bedelinin ödendiğine dair banka dekontun da kaç nolu işyeri için olduğu belirtilecektir. Örneğin: 5 Nolu İşyeri) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ziraat Bankası Niğde Şubesi TR570001000214379742865001(37974286-5001) Nolu hesabına ödendiğine dair dekontlar, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Birimine teslim edilecektir. Şartname ve Geçici Teminat bedellerini yatırmayanlar ihaleye katılamaz.

İsteklilerden istenecek olan belgeler:

– A- Gerçek Kişilerde Aranacak Şartlar

 1. İkametgâh Belgesi,
 2. İhaleye katılacağına dair dilekçe,
 3. Nüfus Cüzdan Belgesi,
 4. Tebligat için adres beyanı, (Nüfus Müdürlüğünden alınmalıdır.)
 5. Oda kayıt belgesi,
 6. Vekâleten İhaleye Katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 7. Sabıka kaydının olmadığına dair Adli Sicil Raporu, (Son 1 ay içerisinde alınmış olmalıdır.)
 8. Noter tasdikli imza beyannamesi,
 9. Geçici Teminatın yatırıldığına dair banka dekontu, (Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ziraat Bankası Niğde Şubesi TR570001000214379742865001(37974286-5001)’nolu banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren banka dekontları, teminat mektubu verilmesi halinde süresiz olmalıdır.)
 10. En az 2 yıl faaliyet yapacağı işi yapmış olmak. (İlgili ticaret ve/veya sanayi odası, meslek odaları veya belediye gibi kamu kurum ve kuruluşları ya da kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardan alınmış en az 2 yıl faaliyette bulunduğuna dair iş tecrübesini gösteren belge),
 11. Şartname bedelini ödediğine dair banka dekontu, (Şartname bedelinin ödendiğine dair banka dekontunda kaç nolu işyeri için olduğu belirtilecektir. Örneğin: 5 Nolu İşyeri)
 12. Kamu İhale Kurumundan yasaklı olmadığına dair taahhütname. (İdareden alınacak matbu dilekçe)

-B- Tüzel Kişilerde Aranacak Şartlar       

 1. Tebligat için adres beyanı, (Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınmalıdır.)
 2. İhaleye katılacağına dair dilekçe,
 3. Tüzel Kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı,
 4. Tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirküleri,
 5. Yetki belgesi,
 6. Ticaret sicil gazetesi, [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi]
 7. Sabıka kaydının olmadığına dair Adli Sicil Raporu, (Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü ve varsa vekiline ait/ %50 -%50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesi Son bir ay içerisinde alınmış olmalıdır.) (Ortak girişim olması halinde ilgisine göre tüm ortaklar ayrı ayrı belgelerle Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.)
 8. Vekâleten İhaleye Katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 9. Geçici Teminatın yatırıldığına dair banka dekontu, (Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ziraat Bankası Niğde Şubesi TR570001000214379742865001(37974286-5001)’nolu banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren banka dekontları, teminat mektubu verilmesi halinde süresiz olmalıdır.)
 10. Şartname bedelini ödediğine dair dekont, (Şartname bedelinin ödendiğine dair banka dekontunda kaç nolu işyeri için olduğu belirtilecektir. Örneğin: 5 Nolu İşyeri)
 11. En az 2 yıl faaliyet yapacağı işi yapmış olmak. (İlgili ticaret ve/veya sanayi odası, meslek odaları veya belediye gibi kamu kurum ve kuruluşları ya da kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardan alınmış en az 2 yıl faaliyette bulunduğuna dair iş tecrübesini gösteren belge),

 

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu İdarece ve/veya noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Yukarıda istenilen belgelerin, ihale günü (17/09/2019) ihale ilanında belirtilen saate kadar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Yerleşkesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Biriminde bulunan ilgili personele teslim edilmesi gerekmektedir. Söz konusu belgeler yukarıda belirtilen süre içerisinde alınması gerekmekte olup, söz konusu süre içerisinde alınmayan belgeler elenme sebebi sayılacaktır.

 

Madde 4) Posta ile yapılacak müracaatlar geçerli sayılacak, faks ile yapılacak müracaatlar geçersizdir. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Posta ile yapılan teklif son teklif sayılacaktır.

Madde 5) İhale ile ilgili şartname özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla tasdikli örnekleri mesai saatleri içerisinde Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Biriminden temin edilebilir ve idarede bedelsiz görülebilir. Şartname bedeli olan 100,00 TL (Yüztürklirası) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ziraat Bankası Niğde Şubesi TR570001000214379742865001(37974286-5001) nolu hesabına yatırılarak, banka dekontu idareye verilecektir. (Her işyeri ihalesi için ayrı şartname alınacak olup, şartname bedelinin ödendiğine dair banka dekontun da kaç nolu işyeri için yatırıldığı belirtilecektir. Örneğin: 5 nolu İşyeri)

Madde 6) İhale şartnamesinde bulunmayan hususlar hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun hükümleri geçerlidir.

Madde 7) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlanen Duyurulur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Korunuyor!