TAVUK ETİ VE YUMURTASI SATIN ALINACAKTIR - Nigdemiz.com - Nigdemiz.com

TAVUK ETİ VE YUMURTASI SATIN ALINACAKTIR

  • 28 Mayıs 2018
  • 223 kez görüntülendi.
TAVUK ETİ VE YUMURTASI SATIN ALINACAKTIR

NİĞDE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

6 KALEM TAVUK ETİ VE YUMURTASI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018//257388
1-İdarenin
a) Adresi : ADANA YOLU ÜZERI 7.KM 51270 MERKEZ NİĞDE MERKEZ/NİĞDE
b) Telefon ve faks numarası : 3882323376 – 3882326234
c) Elektronik Posta Adresi : nigde.tarimacik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 KALEM TAVUK ETİ VE YUMURTASI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : NİĞDE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MUTFAĞI
c) Teslim tarihi : 01/07/2018 İLE 31/12/2018 TARİHLERİ ARASINDA
İDARENİN İHTİYACI DOĞRULTUSUNDA VERECEĞİ
SİPARİŞLER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN EN GEÇ
240 SAAT İÇERİSİNDE MESAİ SAATLERİ DAHİLİNDE KURUMA GETİRİLECEKTİR. MUAYENE KABUL HEYETİ TARAFINDAN FİZİKİ KONTROLÜ VE TARTIMI YAPILDIKTAN SONRA İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN OLAN ÜRÜNLER TESLİM ALINACAKTIR. İDARE
GEREKLİ GÖRÜRSE HER TÜRLÜ GİDERİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANMAK ÜZERE LABORATUVAR ANALİZİ YAPTIRILACAKTIR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : NİĞDE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İHALE TOPLANTI ODASI
b) Tarihi ve saati : 11.06.2018 – 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İLGİLİ FİRMANIN YETKİLİ KURULUŞLARDAN ALACAĞI ODA KAYIT BELGESİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Genel Bütçe Ambarı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar NİĞDE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İHALE TOPLANTI ODASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


BASIN NO: 328


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Korunuyor!