Uyuşturucuyla Mücadele Kurulu Toplandı - Nigdemiz.com - Nigdemiz.com

Uyuşturucuyla Mücadele Kurulu Toplandı

  • 09 Kasım 2018
  • 88 kez görüntülendi.
Uyuşturucuyla Mücadele Kurulu Toplandı

Uyuş­tu­ru­cu ile Mü­ca­de­le Ku­ru­lu top­lan­tı­sı, Va­li­miz Sayın Yıl­maz Şim­şek Baş­kan­lı­ğın­da Niğde va­li­li­ği Top­lan­tı sa­lo­nun­da ger­çek­leş­ti.

Ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­ya Va­li­miz Sayın Yıl­maz Şim­şek, Niğde Be­le­di­ye­si Baş­ka­nı Rifat Özkan Ömer Ha­lis­de­mir Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Muh­sin Kar, vali Yar­dım­cı­sı Adnan Türk­da­mar ,İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Salim Ce­be­loğ­lu ,İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Albay Garip Gümüş İlgili Kurum Mü­dür­le­ri ka­tıl­dı.

İli­miz­de madde ba­ğım­lı­sı olan genç­le­rin ba­ğım­lı­lık­tan kur­ta­rıl­ma­sı, madde ba­ğım­lı­lı­ğı­nın yay­gın­laş­ma­sı­nın ön­len­me­si ve her türlü uyuş­tu­ru­cu ile mü­ca­de­le edil­me­si ama­cıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­da Niğde Va­li­si Yıl­maz Şim­şek’in Ko­nuş­ma­la­rı­nın ar­dın­dan sı­ra­sıy­la Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü, Niğde Be­le­di­ye­si, Ömer Ha­lis­de­mir Üni­ver­si­te­si, Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı, Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü, Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü Müf­tü­lük, Ka­pa­lı Ce­za­evi, Açık Ce­za­evi, De­ne­tim­li Ser­best­lik Mü­dür­lü­ğü ve Genç­lik Mer­ke­zi’nin fa­ali­yet­le­ri­nin yer al­dı­ğı sunum ger­çek­leş­ti­ril­di. Top­lan­tı, Görüş ve öne­ri­le­rin dile ge­ti­ril­me­si­nin ar­dın­dan son buldu.


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Korunuyor!